null

Algemene voorwaarden

Gemak

Het fijne is: uit het enorme aanbod hebben wij voor jou de best mogelijke keuze gemaakt. 

Veilig

Jouw geld staat veilig op een aparte bewaarrekening bij onze partner Fondsenplatform.

Elk moment stoppen

Bij Stan&Wende zit je nergens aan vast. Je geld is 24/7 opvraagbaar. Je kunt er altijd bij.

1. Definities

 • Stan&Wende
  De algemene voor waarden worden gehanteerd door Stan&Wende. Stan&Wende is een handelsnaam van Van Leusen Financieel Bewust Zijn, gevestigd te Haarlem aan de Willem Buyslaan 16 en Meijaard financieel advies B.V., gevestigd te Culemborg aan de Goilberdingerdijk 32. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Stan&Wende en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid ervan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/ vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Stan&Wende werkzaam zijn.
 • Klant
  Contractuele wederpartij van Stan&Wende, voor wiens rekening en risico Stan&Wende haar diensten verricht.
 • Partijen
  Stan&Wende en klant.
 • Klantovereenkomst
  De contractuele overeenkomst tussen klant en Stan&Wende
 • Beheer
  Het verrichten van beheerhandelingen en afhandeling van orders zoals vastgelegd in de klantovereenkomst.
 • Beleggingsprofiel
  De verdeling over de beleggingscategorieën met bijbehorende bandbreedtes. Stan&Wende hanteert drie beleggersprofielen: defensief, neutraal en offensief.
 • Beleggersprofielbepaler
  Vragenlijst waarin klant informatie geeft over diens financiële positie doelstellingen, kennis en ervaring en risicobereidheid. Op basis waarvan het beleggersprofiel wordt bepaald.
 • Beleggingsrekening
  De ten behoeve en op naam van klant bijgehouden administratie waaruit blijkt welke effecten en/of gelden voor rekening en risico van klant via depotbank worden aangehouden.
 • Beleggingsvoorstel
  Op basis van de uitkomst van de beleggingsprofiel vragenlijst wordt een document opgesteld meet een voorstel voor een beleggingsportefeuille.
 • Depotbank
  De kredietinstelling die de gelden en effecten voor klant administreert en bewaart.
 • Dienstverlening
  Dienstverlening zoals overeengekomen in de klantovereenkomst.
 • Vermogen
  De vermogensbestanddelen van klant op de aan het beheer onderworpen rekening van klant bij de depotbank.
 • Aanvangsvermogen
  De vermogensbestanddelen die bij aanvang van de klantovereenkomst aan Stan&Wende in beheer worden gegeven.
 • Wet
  De Wet op het financieel toezicht of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling en de daarbij gestelde regels zoals die van tijd tot tijd luiden.


2. Werkingssfeer

 • Alle betrekkingen tussen Stan&Wende en klant zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Stan&Wende slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Stan&Wende en klant zijn overeengekomen.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
 • Wijzigingen en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending ervan.


3. Aanvang Dienstverlening

 • Om te kunnen beleggen, opent klant een beleggingsrekening bij de depotbank. Met de beleggingsrekening kan klant uitsluitend beleggen in door Stan&Wende geselecteerde beleggingsfondsen die worden beheerd door Stan&Wende.
 • Stan&Wende kan regels stellen omtrent identificatie, acceptatie en/of de omvang, aard en reikwijdte van de dienstverlening met betrekking tot bepaalde categorieën van natuurlijke personen en rechtspersonen. Stan&Wende is gerechtigd om een klant zonder opgaaf van redenen niet te accepteren.


4. Klantclassificatie

 • Stan&Wende beschouwt klant niet als niet-professionele belegger in de zin van de wet. Een verzoek van klant om als professioneel belegger te worden beschouwd wijzen wij altijd af.


5. Beleggersprofielbepaler en informatieplicht

 • Om een Stan&Wende Beleggingsrekening te kunnen openen, moet klant een beleggersprofielbepaler doorlopen. Op grond van de uitkomst van de beleggingsprofielbepaler mag Stan&Wende klant een beleggingsrekening weigeren.

 • Klant verklaart dat alle door klant aan Stan&Wende geleverde informatie betreffende zijn kennis en ervaring met beleggen, beleggingsdoelstellingen, financiële positie en risicobereidheid, volledig en juist is. Op Stan&Wende rust geen verplichting de door klant verstrekte informatie op juistheid te controleren. Klant zal elke wijziging in de in dit artikel bedoelde gegevens onverwijld schriftelijk aan Stan&Wende meedelen.


6. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

 • Klant gaat akkoord met opneming van zijn persoonsgegevens in de administratie van Stan&Wende. Deze persoonsgegevens kunnen gegevens bevatten die bij of naar aanleiding van de klantovereenkomst zijn verstrekt.
 • Stan&Wende behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stelt deze slechts aan derden ter beschikking voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de klantovereenkomst en deze gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking moeten worden gesteld.
 • Door klant aan Stan&Wende verstrekte persoonsgegevens zullen door Stan&Wende niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Of door aan klant te verzenden mailingen en dergelijke, behoudens Stan&Wende op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 • Indien klant bezwaar heeft tegen opname van persoonsgegevens in enige mailinglijst en dergelijke van Stan&Wende, zal Stan&Wende de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van klant uit het betreffende bestand verwijderen. Op verwerking van persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.


7. Informatie en communicatie

 • De communicatie tussen klant en Stan&Wende kan mondeling of schriftelijk geschieden. Onder schriftelijk wordt verstaan, iedere door Stan&Wende geaccepteerde duurzame en elektronische gegevensdrager.
 • Klant verleent Stan&Wende toestemming om persoonlijke informatie over de dienstverlening, waaronder rapportages en adviezen of overige voor klant bestemde informatie, uitsluitend langs elektronische weg aan klant te verstrekken.
 • Niet persoonlijke informatie betreffende de dienstverlening van Stan&Wende wordt door Stan&Wende verstrekt via haar website.
 • Klant dient de door Stan&Wende ter beschikking gestelde formulieren, informatiedragers en communicatiemiddelen zorgvuldig te bewaren en te behandelen.
 • Stan&Wende is bevoegd om van ieder telefoongesprek een opname te maken en deze en iedere andere vorm van communicatie tussen haar en klant op te slaan op een (digitale) gegevensdrager. Stan&Wende is bevoegd deze gegevens als bewijsmiddel te gebruiken tegen klant.
 • Indien aan klant uitsluitend langs elektronische weg persoonlijke informatie dan wel overige voor klant bestemde informatie ter beschikking is gesteld, is klant bevoegd om binnen de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn een kopie daarvan bij Stan&Wende op te vragen. Stan&Wende is gerechtigd klant kosten in rekening te brengen voor de verstrekking van bedoelde kopieën.
 • Indien klant enige onregelmatigheden zoals verlies, diefstal of misbruik van formulieren, informatiedragers of communicatiemiddelen constateert, dient klant daarvan direct mededeling te doen aan Stan&Wende. Tot op het moment waarop Stan&Wende deze mededeling ontvangt, zijn de gevolgen van het gebruik van die formulieren, informatiedragers of communicatiemiddelen voor rekening en risico van klant. Tenzij klant aantoont dat Stan&Wende nalatigheid te verwijten is. Voor zover dat niet reeds uit de wet voortvloeit, is Stan&Wende in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Stan&Wende het gevolg is van overmacht als storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Stan&Wende.
 • Klant is zich bewust van de risico’s verbonden aan elektronische verstrekking van gegevens. Ondanks de inspanningen die door Stan&Wende worden geleverd om een hoog veiligheidsniveau te behouden kan Stan&Wende niet garanderen dat de risico’s die inherent zijn aan de uitwisseling van elektronische post zich niet zullen verwezenlijken en Stan&Wende is niet aansprakelijk voor schade, tenzij klant aantoont dat Stan&Wende nalatigheid te verwijten is.
 • De administratie van Stan&Wende strekt tegenover klant tot volledig bewijs, behoudens door klant geleverd tegenbewijs.


8. Geen garanties met betrekking tot resultaten

 • Hoewel Stan&Wende de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen ten uitvoer brengt, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, verstrekt zij geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.


9. Aansprakelijkheid

 • Stan&Wende zal het beheer te goeder trouw en naar beste kunnen uitvoeren. Stan&Wende is niet aansprakelijk voor een eventueel negatief rendement of schade als gevolg van waardevermindering, koersfluctuaties op de effectenmarkten of valutamarkten en/of door klant geleden verliezen. Of schade door welke andere oorzaak ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of een toerekenbare tekortkoming van Stan&Wende bij de uitvoering van de Klantovereenkomst met klant.
 • Als Stan&Wende dan wel een door haar ingeschakelde derde lid of contractant is van, of aangesloten is bij een beurs, een handelssysteem, een clearingorganisatie of een andere organisatie, is Stan&Wende nimmer aansprakelijk jegens klant voor handelen of nalaten van daaraan verbonden personen noch voor storingen of capaciteitstekortkomingen in computer-, communicatie- of andere systemen, lijnen of apparatuur waarvan eigendom of houderschap berust bij een dergelijke beurs, handelssysteem, clearingorganisatie of andere organisatie.
 • In een geval waarin aansprakelijkheid van Stan&Wende komt vast te staan, is haar schadevergoedingsplicht te allen tijde gemaximeerd tot het werkelijk verlies. Het werkelijk verlies is het verschil tussen enerzijds de waarde van het aanvangsvermogen vermeerderd met stortingen en verminderd met onttrekkingen, en anderzijds de actuele waarde van het vermogen. Stan&Wende is nooit aansprakelijk voor de gevolgschade.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stan&Wende meldt. Indien de schade niet uiterlijk binnen één jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stan&Wende is gemeld zal ieder recht op vergoeding van de betreffende schade onherroepelijk vervallen.


10. Overmacht

 • Stan&Wende is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Stan&Wende redelijkerwijze niet mogelijk is als gevolg van buiten toedoen van Stan&Wende ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden.


11. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 • De Klantovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst per direct schriftelijk aan de wederpartij op te zeggen. Vanaf dat moment zal Stan&Wende geen beleggingsadvies meer verlenen en/of orders in ontvangst nemen en/of doorgeven.
 • De in de klantovereenkomst vervatte volmachten van klant aan Stan&Wende blijven van kracht tot klant Stan&Wende schriftelijk van de intrekking of beperking van de volmacht in kennis heeft gesteld en S&W deze intrekking schriftelijk per omgaande heeft bevestigd.
 • Deze overeenkomst eindigt onmiddellijk zonder dat (schriftelijke) opzegging is vereist op het moment dat belegger is overleden, onder curatele is gesteld of diens vermogen onder bewind is gesteld, failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert, of in geval van een rechtspersoon is ontbonden


12. Toepasselijk recht/jurisdictie, klachten, geschillen

 • De Overeenkomst vormt de uitsluitende grondslag voor de diensten die Stan&Wende inzake de uitoefening van haar bedrijf voor klant verricht en wordt beheerst door Nederlands recht.
 • Voor het geval dat dwingend bij of krachtens de wet of een wet die daarvoor in de plaats treedt, of een verdrag met directe werking, nadere eisen gesteld worden aan de klantovereenkomst tussen Stan&Wende en klant, die noodzaak tot aanpassing van deze voorwaarden vereisen, komen partijen reeds nu overeen dat de wijzigingen die nodig zijn om aan de wet te (blijven) voldoen, automatisch deel zullen uitmaken van deze voorwaarden, zonder dat daarvoor nog een uitdrukkelijke instemming van klant of Stan&Wende is vereist.
 • Indien klant een klacht of vordering tegen Stan&Wende of een geschil met Stan&Wende heeft, dient hij dit onverwijld schriftelijk bij Stan&Wende te melden. Dit volgens de bij Stan&Wende geldende procedure voor interne klachtafhandeling. Stan&Wende deelt klant op eerste verzoek mee hoe bedoelde procedure luidt.
 • Indien na het doorlopen van die procedure geen overeenstemming is bereikt over oplossing/opheffing van de klacht, resulteert een geschil. Klant is dan bevoegd, het geschil aanhangig te maken hetzij bij de Nederlandse rechter, of bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
 • Stan&Wende is bevoegd, geschillen met klant aanhangig te maken bij de rechter die volgens de Nederlandse wet en internationale verdragen bevoegd is.
null

Rendement voor generaties